Albert Schweitzerplaats 29 , 3318 AT, Dordrecht

  • A
€ 1.400 p.m.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze nette commerciële ruimte in de plint van de promenade bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het gezondheidspark is een centraal in de stad gelegen stadsdeel, waarbij vooral is ingezet op het versterken van de stedelijke...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 52 m²

Bedrijfstakken in

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze nette commerciële ruimte in de plint van de promenade bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Het gezondheidspark is een centraal in de stad gelegen stadsdeel, waarbij vooral is ingezet op het versterken van de stedelijke structuur op het gebied van sport en zorg.

Bij het realiseren van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Sportboulevard, is ook de promenade richting de hoofdingang van het ziekenhuis aangelegd met in de plint commerciële-/ maatschappelijke ruimtes.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 5315 (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 52 m2 Commerciële-/ maatschappelijke ruimte op de begane grond, incl. een toedeling algemene ruimtes;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• 2 spreekkamers voorzien van een waterpunt met een wasbak, inbouwkasten en een systeemplafond met LED verlichting*;
• Gecoate betonvloer;
• Radiatoren t.b.v. verwarming;
• Ontvangstruimte voorzien van spots* aan het plafond;
• Brandblus voorziening;
• Alarmsysteem;
• Serverruimte;
• Pantry voorzien van 4 bovenkasten en 2 onderkasten;
• Warm water middels boiler;
• Enkel toilet;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.400,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De commerciële-/ winkelruimte beschikt over een energielabel A, welke als bijlage wordt toegevoegd aan een toekomstige huurovereenkomst.

Datum van oplevering
Per direct beschikbaar.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Overkampweg" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 februari 1984.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming volgens dit plan “Bijzondere Doeleinden (a)” met bijbehorende erven.

De voor “bijzondere doeleinden (a)” bestemde gronden zijn bestemd voor bebouwing en erf ten behoeve van een ziekenhuis. Hieronder wordt mede begrepen bebouwing voor de huisvesting en opleiding van verplegend perceel.

Op de gronden is de bouw van ten hoogste twee dienstwoningen toegestaan met een inhoud van maximaal 500 m3 per woning.

Maximaal 60% van het bouwvlak mag worden bebouwd.
De maximale bouwhoogte bedraagt 4 meter aan de buitengrenzen van het bouwvlak en 16 meter naar het midden van het bouwvlak.

De hoogte van bouwwerken die geen gebouw zijn, worden beperkt tot maximaal 4 meter.

Gebouwen mogen alleen worden opgericht indien wordt voldaan aan een parkeernorm van 1,1 parkeerplaats per ziekenhuisbed.

Het gebouw met alle winkelruimten op de begane grond bevindt zich deels binnen het bouwvlak, maar een groter deel bevindt zich buiten het bouwvlak.

De gemeente heeft een voorontwerp bestemmingsplan in voorbereiding gehad. Dit voorontwerp is gepubliceerd op 16 mei 2012 en heeft nooit rechtskracht verkregen.

Aangezien het oude bestemmingsplan op diverse fronten is achterhaald, was de veronderstelling dat de gemeente bij een voorgenomen functiewijziging zoveel mogelijk rekening zou houden met de uitgangspunten van het voorontwerp bestemmingsplan.

Op grond van artikel 7 van het voorontwerp bestemmingsplan zou de enkelbestemming van de locatie “Maatschappelijk” worden, met volgens artikel 13 als dubbelbestemming “Waarde – archeologie - 2”

De voor “Maatschappelijk” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ziekenhuis en overige voorzieningen in de gezondheidszorg
b. onderwijs
c. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals voet- en fietspaden, nutsvoorzieningen, parkeren, groen, water, een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

De voor “Waarde – Archeologie – 2”, aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden.

Het voorontwerp was in zekere zin een verruiming van de publiekrechtelijke bestemming.

Inmiddels is het voorontwerp van het internet verwijderd en is het niet omgezet naar een “ontwerp” bestemmingsplan, waarmee het oorspronkelijke plan van 1984 nog steeds geldend is.

Bijzonder is dat de gemeente Dordrecht wel bouwvergunning heeft verleend voor uitbreiding van het ziekenhuis overeenkomstig de huidige contouren.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft in u de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 1.400 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1989
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Albert Schweitzerplaats 29
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Overig

Winkelruimte

Oppervlakte 52 m²
Oppervlakte in units vanaf 52 m²
Oppervlakte verkoop vloer 52 m²

Energie

Energielabel A
Energielabel einddatum 2029-04-18

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de winkelruimte

Albert Schweitzerplaats 29, 3318 AT, Dordrecht
Albert Schweitzerplaats 29, 3318 AT, Dordrecht
Albert Schweitzerplaats 29, 3318 AT, Dordrecht

Locatie

Albert Schweitzerplaats 29, 3318 AT, Dordrecht

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie