Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
3515 EM, Utrecht

Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht

Omschrijving

Introductie Namens de Parochie St. Martinus is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de Sint-Joseph kerk, gelegen aan de Draaiweg 44 te Utrecht te begeleiden. Voor dit object is een digitale dataroom ingericht. Voor toegang kunt u mailen...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 1649 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijkvastgoed
Bouwjaar 1901
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Draaiweg 44
Plaats Utrecht
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1649 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens de Parochie St. Martinus is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de Sint-Joseph kerk, gelegen aan de Draaiweg 44 te Utrecht te begeleiden. Voor dit object is een digitale dataroom ingericht. Voor toegang kunt u mailen naar putz@molenbeek.nl. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
De Sint-Joseph is in 1901 gebouwd nadat de groei van de Vogelenbuurt en Lauwerecht de vraag naar een plek voor religieuze samenkomsten vergrootte. De kerk werd gebouwd aan de randen van de toenmalige bebouwing van de stad nabij het Zwarte Water. In de begindagen was de kenmerkende kruiskerk tot in de verre omtrek te zien en trok de kerk mensen aan van ver buiten de Utrechtse stadsgrenzen. De Sint Joseph, gewijd aan Jozef van Nazareth is ontworpen door Gerardus Adrianus Ebbers, een leerling van de Duitse architect Alfred Tepe. Tepe was lid van de het Bernulphusgilde, een gilde waarbij de neogotische, of Utrechtse School centraal stond. Het interieur van deze neogotische kerk is ontworpen door door Otto Mengelberg en zijn zoon. Mengelberg was gespecialiseerd in gebrandschilderd glas en werkte onder andere aan de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Het interieur van de Sint-Joseph is in de loop van de twintigste eeuw aangepast. Zo werd in 1905 het eerste gebrandschilderde raam geplaatst waarop het kerstverhaal te zien is. In de verdere jaren werden meerdere ramen geplaatst waarop diverse verhalen worden getoond. Op ieder glas is de heilige Sint Jozef afgebeeld. Tijdens de restauratie in 1997 is het raam boven de ingang vervangen voor de huidige door Jack Valk ontworpen compositie. In 1913 werd het uit zandsteen gemaakte hoofdaltaar geplaatst. Het orgel is in eerste instantie gebouwd voor de Johannskirche in Barmen in 1792, door de Duitse orgelbouwer Friedrich Bernard Meyer waarna het orgel in 1920 gekocht werd door de Utrechtse parochie. Het orgel heeft sinds 2003 een rijks monumentale status. en is in 2008 volledig gerestaureerd door de Utrechtse firma gebr. Van Vulpen waarna het orgel in zijn volle glorie is teruggebracht. Het interieur van de St. Joseph kenmerkt zich door de vele versieringen en markante beelden. Zo beschikt de kerk over een bijzonder uitgevoerde lambrisering, kerkbanken en zijaltaren die vervaardigd zijn door de Utrechtse kunstenaar Uiterwaal en zijn aangebracht ter viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Ook de veertien kruiswegstaties, daterende uit 1916 zijn zeer beeldvormend en bijzonder te noemen.

Oppervlakte
Het object heeft een vloeroppervlakte van 1.201 m² BVO. Het volledige NEN2580 meetrapport kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Begane grond: 1.059 m² BVO
1e verdieping: 142 m² BVO

Roerende zaken
Verkoper zal uiterlijk op de datum van levering van het verkochte mededelen welke roerende zaken achterblijven.

Omgeving
De Draaiweg is gelegen in de Utrechtse Staatsliedenbuurt welke grenst aan de populaire buurt Tuinwijk en de Vogelenbuurt. De Tuinwijk is ontstaan na 1900 en is grotendeels gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. De Staatsliedenbuurt is in de jaren 50 gebouwd om de stedelijke druk op de Tuinwijk te verlichten. Vanaf de Draaiweg liggen diverse stedelijke voorzieningen op loopafstand.

Bereikbaarheid
Per auto
De Draaiweg is gelegen nabij diverse uitvalswegen. Vanaf hier zijn de rijkswegen A2, A12, A27 en A28 goed bereikbaar.

Per openbaar vervoer
Nabij de Draaiweg stoppen bussen in de richting van Utrecht-CS en Overvecht.

Parkeren
Rondom de Draaiweg 44 is zijn voldoende (betaalde) parkeermogelijkheden.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Lauwerecht
Sectie: C
Nummer: 8208
Grootte: 1.435 m²

Gemeente: Lauwerecht
Sectie: C
Nummer: 8556
Grootte: 214 m²

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt door middel van een inschrijving verkocht.

Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de dataroom.

Kijkdagen
Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van het object. U kunt een afspraak maken voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

- Vrijdag 5 maart tussen 13:00 en 16:00 uur;
- Vrijdag 12 maart tussen 15:00 en 17:00 uur;
- Maandag 15 maart tussen 9:30 en 11:30 uur;
- Woensdag 24 maart tussen 15:00 en 17:00 uur.

Buiten deze momenten is het helaas niet mogelijk om de Sint-Joseph te bezichtigen. Tijdens de bezichtiging houden wij ons aan alle maatregelen van het RIVM, bieden wij de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten en verzoeken wij u vriendelijk de afgesproken afstand te bewaren en een mondkapje te dragen.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving opent op 29 maart 2021 en sluit op 7 april 2021 om 11:00 uur. Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Hermans Schuttevaer Notarissen, Jutfaseweg 1, 3522 HA Utrecht kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen die na deze datum worden ingediend of niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Hermans en Schuttevaer Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

In geval van koop door een kerkgenootschap dient dit een bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aangesloten kerkgenootschap te zijn. Bij de inschrijving dient een verklaring omtrent het gedrag (VOG voor particulieren en VOGrp voor rechtspersonen) te worden overgelegd.

Verkoop is voorts onder het voorbehoud van goedkeuring door het Aartsbisdom Utrecht. Na de verkregen toestemming dient rekening gehouden te worden met een in tijdsduur nog onbekende periode, waarin de kerk volgens de richtlijnen van het rooms-katholiek Kerkrecht, het zogenaamde Canoniek Recht 1983 (CIC/1983), kan worden onttrokken aan de Goddelijke Eredienst. De exacte periode is afhankelijk van eventuele bezwaren van belanghebbenden tegen dit voornemen.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte waarvan een rapportage is opgenomen in de dataroom. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom is een historisch bodemrapport opgenomen, Hofstede cs Milieuadviseurs (12-07-2017).

Asbest
Er is een asbestrapportage opgesteld door Hofstede cs Milieuadviseurs (26-07-2017) . Deze kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Energielabel
Het betreft een Gemeentelijk Monument, een energielabel is niet van toepassing.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige staat, vrij van huur en gebruik ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper ter alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
Op de Draaiweg is de beheersverordening 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.' van kracht. Het perceel van de Draaiweg valt onder het besluitvak 1, besluitsubvak 16, besluit subvak 19 en archeologie. De in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen enkel worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik (artikel 3 sub a van de regels). Ingevolge de bijlage bij toelichting van de beheersverordening is het huidige gebruik van het pand ‘maatschappelijk’. Het pand wordt feitelijk gebruikt als kerk.

De verklaring 'bestemming en gebruik' alsmede het bouwhistorisch rapport met herbestemmingsprofiel (BBA april 2018) kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Projectnotaris
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
de heer mr. M.H.L. Langeveld
Jutfaseweg 1 3522 HA Utrecht
085 - 08 10 853

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht
Draaiweg 44, 3515 EM, Utrecht

Bedrijfstakken in Utrecht (gemeente)

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie