Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
4205 AC, Gorinchem

Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem

€ 210 k.k.

Omschrijving

Algemeen Langs het Merwedekanaal aan de rand van de vestiging van de historische stad Gorinchem, bieden wij deze unieke bedrijfslocatie te koop aan, die is gelegen op bedrijventerrein Handelskade. Verkocht wordt de volle eigendom van een perceel grond, waarop thans...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 7137 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Gorinchem

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 210 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Handelskade 3
Plaats Gorinchem
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 7137 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Langs het Merwedekanaal aan de rand van de vestiging van de historische stad Gorinchem, bieden wij deze unieke bedrijfslocatie te koop aan, die is gelegen op bedrijventerrein Handelskade.

Verkocht wordt de volle eigendom van een perceel grond, waarop thans een tankstorage complex is gebouwd, bestaande uit een bedrijfswoning, een kantoor, een brandstof verkooppunt, een nissenhut en een bedrijfsruimte. Het terrein rondom de opstallen en de opslagtanks is ingericht als verhard buitenterrein. Vanaf het terrein loopt er een buisleiding onder de openbare weg door richting de aanlegsteiger, waarmee de brandstof vanuit een schip naar de opslagtanks kan worden gepompt.

Het complex wordt als bouwgrond te koop aangeboden. Zodoende dat de opstallen zullen worden gedemonteerd en de grond in bouwrijpe staat zal worden opgeleverd door verkoper.

Bedrijventerrein Handelskade is grofweg gelegen tussen de woonwijken Lingewijk en Haarwijk, ten westen van het Merwedekanaal en ten oosten van de spoorlijn (de Merwede Lingelijn). Het bedrijventerrein grenst aan de Stationsomgeving, die direct is gelegen ten noorden van de binnenstad. Het bedrijventerrein vormt een historisch gegroeide en reeds lange tijd aanwezige bedrijvenstrook langs het Merwedekanaal. In dit deelgebied is thans sprake van watergebonden bedrijvigheid en opslag van oliën en brandstoffen. De bedrijven liggen aan de Handelskade en boten kunnen dwars langs het kanaal worden afgemeerd ten behoeve van laden en lossen.

De gemeente Gorinchem is gelegen in de provincie Zuid-Holland en telt ca. 36.679 inwoners. De stad is gelegen aan de rivieren de Linge en de Boven Merwede. De gemeente heeft een treinstation aan de westelijke Merwede Lingelijn (Dordrecht-Geldermalsen). Ten noorden van de stad loopt de rijksweg A-15 en ten westen van de stad loopt de rijksweg A-27. Daarmee is de stad optimaal bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Gorinchem, Sectie F, Nummer 207, Groot 7.137 m².

Indeling
Ca. 7.137 m2 bouwgrond.

Voorzieningen / Staat van oplevering
Het uitgangspunt is dat de locatie als bouwrijpe grond wordt verkocht waarbij alle opstallen door en voor rekening van verkoper zullen worden verwijderd.

Het terrein zal worden opgeleverd vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd, doch niet gesaneerd), bouwrijp, ontdaan van stobben, struiken en ondergrondse (funderings)resten en zonder verder noemenswaardige voorzieningen.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Gorinchem valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerreinen en stationsomgeving" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 juni 2014.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van het object: “Bedrijventerrein”, met de dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologische verwachting laag AP’’, de gebiedsaanduidingen ‘’Geluidzone – gezoneerd terrein’’ en “vrijwaringszone – dijk 1” en de functie aanduidingen: ‘’bedrijf tot en met categorie 3.1’’, ‘’specifieke vorm van bedrijf – bevi’ ’en ‘’specifieke vorm van brandstofdepot’’.

De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Ter plaatse van de aanduidingen:
a. Bedrijf tot en met categorie 3.1: bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. Specifieke vorm van bedrijf – brandstofdepot: een brandstofdepot;
b. bij de bedrijven behorende ondergeschikte kantoren;
c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - Bevi' zijn geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.
d. M.e.r.-plichtige inrichtingen zijn niet toegestaan.
e. Parkeren, bevoorrading en opslag zijn uitsluitend toegestaan op het eigen terrein.
f. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - Bevi', met dien verstande dat de bestaande 10-6 - contour niet verder mag reiken dan de grenzen van het (eigen) bedrijfsperceel.
Een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Koopsom
€ 210,00 per m² kosten koper, exclusief BTW.

Fiscaal regime BTW
Het uitgangspunt is dat verkoper de grond verkoopt als zijnde “bouwrijpe” grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met B.T.W. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 8% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat zoals omschreven onder het hoofdstuk “voorzieningen / staat van oplevering”, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Op de eigendomsinformatie uit het kadaster zijn geen bijzondere kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen.

In de akte van levering d.d. 16 februari 1988, waarin het bloot eigendom is geleverd door de Staat der Nederlanden aan Teunis Van Andel B.V. (rechtsvoorganger), wordt ten aanzien van bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden verwezen naar diverse oude akten van transport.

In een van deze akten wordt gemeld dat er ten laste van de kadastrale percelen gemeente Gorinchem, sectie F, nummer 731, 732 en 733, van welke lijdende erven de gemeente Gorinchem erfpachtster was op dat moment, een erfdienstbaarheid van weg is gevestigd om te komen van- en te gaan naar de openbare weg, de Stationsweg, welke erfdienstbaarheid moet worden uitgeoefend te naaster laag en minster schade van het bezwarende erf over de door de gemeente Gorinchem aangelegde weg, op de bestaande wijze.

Bijzonderheden I, gebruik strook grond langs spoor.
Verkoper heeft een perceel grond in gebruik, dat eigendom is van Railinfratrust B.V. De afspraken omtrent het gebruik van deze strook grond zijn geformaliseerd in een huurovereenkomst, die met ingang van 1 januari 2019 is aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst is wederzijds opzegbaar en de aanvangshuurprijs bedroeg € 58.000,-- vrij van BTW.

De huurovereenkomst is wederzijds opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. In de huurovereenkomst is bepaald dat bij beëindiging van de huurovereenkomst alle zaken die door huurder in, aan of op het gehuurde onverplicht zijn aangebracht, op kosten van huurder dienen te worden verwijderd, inclusief kabels en leidingen van huurder. Verder dient de grond te worden opgeleverd in de milieukundige toestand zoals die is bepaald in een nulonderzoek. In dat onderzoek is een overschrijding van de tussenwaarde minerale olie aangetroffen ter plaatse van deellocatie tankstation. Huurder dient deze deellocatie te saneren tot de kwalificatie “licht verontreinigd” zoals bedoeld in de Wet bodembescherming.

Bodemgesteldheid en asbest
Meer informatie m.b.t. de bodemgesteldheid en asbest treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem
Handelskade 3, 4205 AC, Gorinchem

Bedrijfstakken in Gorinchem

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie