Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
3313 LC, Dordrecht

Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht

€ 180 k.k.

Omschrijving

Algemeen De locatie, ook wel bekend onder de naam Oostpoort (voorheen Waterfront), is gelegen op een strategische locatie binnen de Drechtsteden op bedrijventerrein De Staart, aan de noordzijde van de gemeente Dordrecht. De gehele locatie omvat ca. 14 hectare...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 138747 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 180 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Kerkeplaat 2
Plaats Dordrecht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 138747 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
De locatie, ook wel bekend onder de naam Oostpoort (voorheen Waterfront), is gelegen op een strategische locatie binnen de Drechtsteden op bedrijventerrein De Staart, aan de noordzijde van de gemeente Dordrecht.

De gehele locatie omvat ca. 14 hectare bedrijfsgrond en kan worden omschreven als een multi modaal bereikbare bedrijfslocatie, aangezien het terrein zowel bereikbaar is over het water als over de weg. Het terrein biedt ruimte voor bedrijven t/m milieucategorie 4.2 en watergebonden bedrijven.

Het oostelijk gelegen gedeelte van de locatie beschikt een eigen insteekhaven (de Kolenhaven). De Kolenhaven is haaks gelegen op rivier de "Beneden Merwede", en ligt tussen de 1e en de 2e Merwedehaven in.

De kadelengte van de insteekhaven is ca. 210 meter en beschikt over eigen vaarwater met een breedte van ca. 40 meter. De gegarandeerde diepgang van de insteekhaven bedraagt ca. 3,5 meter met een streefdiepgang van ca. 4 meter. De noordkant van het perceel grenst direct aan de rivier de “Beneden Merwede". De kade die parallel loopt aan de rivier de “Beneden Merwede” mag niet worden aangewend voor aan- en afmeer activiteiten.

Het onderscheidende karakter van de locatie betreft dat er relatief zware bedrijvigheid op de locatie is toegestaan (milieucategorie 4.2), er geen sprake is van een beeldkwaliteitsplan en dat het terrein beschikt over een eigen insteekhaven waardoor de locatie ideaal geschikt is voor watergebonden bedrijven. Ook is buitenopslag op de locatie toegestaan, wat op de meeste bedrijventerreinen niet is toegestaan.

De bereikbaarheid van de locatie is uitstekend te noemen. Het terrein heeft niet alleen een ligging direct aan de rivier, maar ook aan de provinciale weg de N3, die de rijkssnelwegen A-15 en A-16 verbindt. De A-15 vormt een oost-westverbinding door het midden van het land, vanaf de havens van Rotterdam tot aan Bemmel tussen Arnhem en Nijmegen. De A-16 vormt een belangrijke noord-zuidroute in het zuidwesten van het land, vanaf de grens met België bij Breda tot aan Rotterdam.

Kdastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie I, nummers 3129, 3132 en 2245.

Koopsom
Kavel 6B/C en 13C: € 180,00 per m², k.k.
Kavel 11C en 12C: € 225,00 per m², k.k., alsmede € 60,00 per m² voor het water.

Een overzicht van de kavels treft u verderop in deze verkoopdocumentatie.

Fiscaal regime BTW
Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfsonroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan "Staart", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

De omschrijving van de enkelbestemming van alle percelen volgens artikel 3 van dit bestemmingsplan is: "Bedrijf", met uitzondering van een perceel dat niet tot het te koop aangebodene behoort. Daar is de enkelbestemming “Horeca”, waar McDonalds zijn 3e Dordtse vestiging heeft.

Meer informatie over het bestemmingsplan treft u in de uitgebreide verkoopdocumentatie.

Bijzonderheden I
In de kolenhaven is, tegenover het aangeboden terrein een ligplaats voor kegelschepen aanwezig (schepen gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) voor schepen in de categorie welke 1 kegel dient te voeren.

Uit het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) blijkt dat binnen een afstand van 10 m van het afgemeerde kegelschip geen ligplaats mag worden genomen door “niet kegelschepen”. In de bijlage is een foto opgenomen met de grenzen waarbinnen wel en geen “niet kegelschepen mogen liggen. Tevens geld er een beperking voor het werken met open vuur nabij de kegelschepen.

Bijzonderheden II
In het verleden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de bodemgesteldheid van de gehele locatie, waaronder de navolgende:
- Saneringsplan EZH te Dordrecht d.d. 17 december 2003, opgesteld door Infrasoil, projectnummer 02.166
- Deelplan aanvoer van ca. 60.000 m³ grond naar het voormalig EZH-terrein te Dordrecht d.d. 16 december 2005, opgesteld door Infrasoil, projectnummer 01.05.446
- Evaluatieverslag aanvoer van ca. 60.000 m³ grond naar het voormalig EZH-terrein te Dordrecht d.d. februari 2009, projectnummer 01.05.446
- Brief met Beschikking Kerkeplaat 2 (EZH terrein) Dordrecht d.d. 3 juli 2009, kenmerk 2009016787 / IHG

In het raamsaneringsplan “Saneringsplan EZH-terrein” te Dordrecht, worden op het totale voormalige EZH-terrein twee gevallen van bodemverontreiniging gedefinieerd, te weten:
• Geval 1: Integrale ophooglaag verontreinigd met zware metalen, plaatselijk PAK en incidenteel (hechtgebonden) asbest, dit betreft het gehele gebied van ca. 14 hectare;
• Geval 2: Asbeststort onder de Merwedebrug bestaande uit hoofdzakelijk (niet hechtgebonden) asbest;

Met betrekking tot geval 1 is er een deelsanering uitgevoerd. Dit betrof het opvullen van een laaggelegen “moeras” (drassig gebied) met grond, ten zuid-westen van de bestaande toegangsweg door het gebied op het voormalige EZH-terrein. Hierbij is een integrale ophooglaag die verontreinigd is met zware metalen, afgedekt met een leeflaag van voldoende dikte.

De bodemsanering heeft plaatsgevonden tussen juni 2006 en juni 2008. In totaal is er ca. 93.000 m³ los verwerkt op de locatie. Het betreft grond, waarvan de concentraties aan verontreinigingen lager zijn dan bodemgebruikswaarde II (BGW II; geschikt voor bedrijfsterreinen). Omdat de leeflaag goed te onderscheiden is van de onderliggende ophooglaag, behoefde er geen signaleringslaag te worden aangebracht.

De Milieudienst Zuid-Holland-Zuid heeft 3 juli 2009 besloten dat de deelsanering succesvol is afgerond. Hieruit zijn de volgende gebruiksbeperkingen voor de gesaneerde locatie naar voren gekomen:
- Werkzaamheden op de locatie mogen niet leiden tot aantasting van de isolerende maatregelen (leeflaag).
- Indien aantasting van de isolerende leeflaag onvermijdelijk is, mogen de betreffende werkzaamheden pas worden uitgevoerd na schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens deze de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
- Wijzigingen in het gebruik van de bodem of de omstandigheden op de locatie die van invloed zijn op de isolerende maatregelen dienen gemeld te worden bij de burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens deze de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Deze beschikking en sanering betreft de percelen Gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 2396 en 2398, beiden gedeeltelijk (zie de bijlage voor een plattegrond van het saneringsgebied).

In aanvulling op bovenstaande is er recentelijk op verzoek / in overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een samenvatting opgesteld van de bodemkwaliteit van het gehele terrein.

Deze "Samenvatting bodemkwaliteit" heeft tot doel om aan de hand van genoemde documenten aan te geven welke saneringsmaatregelen in acht moeten worden genomen voor het in gebruik nemen van één van de kavels op het terrein zonder hiervoor alle voorgaande documenten meer te behoeven raadplegen. In september 2015 is deze samenvatting besproken met medewerkers van afdeling bodem van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid. Zij hebben d.m.v. een schrijven aangegeven te kunnen instemmen met de inhoud en de te treffen maatregelen zoals aangegeven in deze samenvatting. Het saneringsplan d.d. 17 december 2003 en de beschikking d.d. 19 maart 2004 blijven de bindende documenten voor de uitvoering van de sanering.

In de samenvatting zijn uiteindelijk de “spelregels” vastgelegd over de inrichting van de locatie vanuit milieu hygiënisch oogpunt.

Bij verdere interesse zijn wij te allen tijden bereid om nadere informatie te verstrekken.

Bijzonderheden III
Het is niet toegestaan om het water en de kade aan de langszijde van de rivier de Merwede aan te wenden voor het afmeren van schepen;

Bijzonderheden IV
Over het gehele terrein verspreid zitten er nog diverse heipalen in de grond van de funderingen van de opstallen die aan de voormalige energiecentrale waren gerelateerd. Bij verdere interesse zullen nadere gegevens worden aangeleverd met betrekking toto bijzondere situaties.

Bijzonderheden V
Langs de perceelsgrens langs de Kerkeplaat is in geval van kavel 11C en 12C een hoogspanningskabel in het kavel gesitueerd. Bij verdere belangstelling zullen nadere gegevens worden aangeleverd met betrekking tot bijzondere situaties.

Alle media

Alle afbeeldingen

Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 2, 3313 LC, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie