Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
3356 LD, Papendrecht

Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht

€ 49.500 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een unit in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Oosteind te Papendrecht. Oosteind biedt ruimte aan een aantal grote internationaal georiënteerde bedrijven in de maritieme metaal- en...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 942 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Papendrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 49.500 p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Ketelweg 57
Plaats Papendrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 870 m²
Oppervlakte in units vanaf 870 m²
Kantoor oppervlakte 72 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een unit in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Oosteind te Papendrecht.

Oosteind biedt ruimte aan een aantal grote internationaal georiënteerde bedrijven in de maritieme metaal- en electrosector en de voedingsmiddelenindustrie.

Enkele jaren geleden is begonnen met een grootschalige modernisering van Oosteind. De Ketelweg (de toegangsweg tot het bedrijventerrein) is inmiddels gerevitaliseerd. Nieuwe verharding, groen en een aparte fietsrijstrook zijn enkele zaken die de uitstraling van de openbare ruimte behoorlijk hebben verbeterd.

Momenteel werkt Papendrecht in samenwerking met de ondernemers op Oosteind aan de kwaliteitsverbetering van de andere toegangswegen en de openbare ruimten, waarbij ondernemers worden gestimuleerd ook te investeren in hun eigen vastgoed, om de aansluiting tussen openbare ruimte en het eigen terrein zo goed mogelijk te maken

Het gehele complex bestaat uit zeventien units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte. De hallen zijn zowel geschikt voor opslag- als productiedoeleinden.

De units zijn gunstig gesitueerd aan de Ketelweg nabij de op- en afrit van de Randweg N3 welke op zijn beurt de Rijkswegen A16 (Rotterdam/Antwerpen) en A15 (Rotterdam/Nijmegen) verbindt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie C, nummer 3615, groot 1 hectare, 99 are 56 centiare (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 840 m² bedrijfs-/ opslagruimte;
Ca. 30 m² entresol, ingebouwd in de bedrijfsruimte;
Ca. 72 m² kantoorruimte;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Overheaddeur;
- TL verlichting;
- Heaters;
- Toiletgroep;
- Pantry;
- Vrije hoogte onder de balk is 6 meter.

Huurprijs
€ 49.500,-- per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 2,50 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- service-/onderhoudscontract overheaddeur,
- onderhoud groenvoorziening, buitenverlichting en buitenterrein,
- onderhoud centrale verwarming,
- alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder. Eén en ander in overleg met huurder,
- administratiekosten ad 5% over de hierboven aangekruiste leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Oosteind" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 5 maart 2015.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijventerrein”
Naast de enkelbestemming zijn de navolgende nadere aanduidingen op het object van toepassing: “functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2”

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
g. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1 tot en met - 7': tevens een bedrijfsactiviteit met SBI - code zoals hierna in de tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein':
h. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 6' tevens een laboratorium;
i. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg': tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met daarbij behorende detailhandel;
j. ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting': tevens een risicovolle inrichting;
k. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
l. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': tevens dienstverlening;
m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 1': is een kantoor met een brutovloeroppervlak van ten hoogste 28.500 m² toegestaan;
n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 2': is een kantoor met een brutovloeroppervlak van ten hoogste 15.000 m² toegestaan;
o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 3': is een kantoor met een brutovloeroppervlak van ten hoogste 8.500 m² toegestaan;
p. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': is een bedrijfswoning toegestaan;
q. in totaal drie seksinrichtingen met een gezamenlijke brutovloeroppervlak van maximaal 230 m², waarbij het maximale brutovloeroppervlak per seksinrichting 80 m² bedraagt;
r. voorzieningen ten behoeve van scheepvaartbeheer en scheepvaartverkeersbegeleiding zoals lichten, verkeerstekens en bakens;
s. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, nutsvoorzieningen, verkeer- en parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, water, groen en artistieke kunstwerken;
met dien verstande dat:
t. detailhandel niet is toegestaan, uitgezonderd bestaande detailhandelsbedrijven ter plaatse van de aanduidingen 'detailhandel' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
u. zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, uitgezonderd bestaande kantoren ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van kantoor - 1', 'specifieke vorm van kantoor - 2' en 'specifieke vorm van kantoor - 3';
v. aan de bedrijfsvoering (bedrijfs- en kantoorfunctie) ondergeschikte horeca is toegestaan;
w. seksinrichtingen slechts toegestaan zijn ten oosten van de Rietgorsweg en ten zuiden van de Ketelweg.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl op 10 februari 2020.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht
Ketelweg 57, 3356 LD, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie