Plaza 8 C/D , 4782 SK, Moerdijk

  • B
€ 2.950 p.m.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een representatief single tenant kantoorpand met parkeerplaatsen op eigen terrein. Het kantoor is verdeeld over twee verdiepingen. De begane grond is ingedeeld in vier kantoorvertrekken, een algemene ruimte, een pantry en...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 356 m²

Bedrijfstakken in

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een representatief single tenant kantoorpand met parkeerplaatsen op eigen terrein. Het kantoor is verdeeld over twee verdiepingen. De begane grond is ingedeeld in vier kantoorvertrekken, een algemene ruimte, een pantry en gescheiden dames- en herentoilet. De verdieping bestaat uit een kantoorruimte, vergaderkamer en een uit een open kantoortuin. Tevens is op de verdieping een pantry aanwezig met lunchruimte, een separaat dames- en herentoilet en een doucheruimte.

Op bedrijventerrein Moerdijk is en mix van industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De locatie aan de Plaza heeft voornamelijk een licht bedrijfsmatige invulling.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en twee directe aansluitingen op het rijkswegennet.

Het gebied kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn tevens een aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. De Moerdijk bestaat uit Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie C, Nummer 2218, groot 2 a 15 ca.

Indeling
Ca. 178 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 178 m2 Kantoorruimte op de verdieping;
10 Parkeerplaatsen (5 per verdieping).

Deelverhuur is bespreekbaar per verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• aansluitingen op riolering, gas-, water- en elektriciteitsnetwerken;
• verwarming middels centrale verwarming gekoppeld aan radiatoren;
• verlaagd systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing;
• kantoorruimte voorzien van vloerbedekking*;
• vaste kastenwanden*;
• alarmsysteem*;
• luchtbehandeling;
• kabelgoten voorzien van elektra- en data aansluitpunten*;
• glasvezelaansluiting*;
• geheel betegeld separaat dames- en herentoilet v.v. fonteintje;
• pantry v.v. onder- en bovenkastjes;
• vluchtrouteaanduiding;
• lamellen*;
• diverse kantoormeubelen* op de begane grond.

De met een * gearceerde zaken worden om niet aan een nieuwe huurder ter beschikking gesteld, oftewel een nieuwe huurder mag gebruik van maken van deze voorzieningen, doch ze behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Vervanging en onderhoud komt voor rekening van de huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 2.950,00 per maand exclusief BTW en servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel B. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Verhuur geschied te alle tijde onder voorbehoud van goedkeuring van het Havenschap Moerdijk.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 2.950 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2004
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Plaza 8 C/D
Plaats Moerdijk
Provincie Noord brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

>Kantoor

Oppervlakte 356 m²
Oppervlakte in units vanaf 178 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 10

Energie

Energielabel B
Energielabel einddatum 2026-08-23

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Plaza 8 C/D, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C/D, 4782 SK, Moerdijk

Locatie

Plaza 8 C/D, 4782 SK, Moerdijk

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie