Merwedestraat 64, 3313 CS, Dordrecht
Verkocht 3313 CS, Dordrecht

Merwedestraat 64, 3313 CS, Dordrecht

Omschrijving

Algemeen Op een mooie zichtlocatie gelegen showroom met opslagruimte aan de Merwedestraat 64 op bedrijventerrein Staart-West te Dordrecht. Het project is gelegen naast de randweg N3 met directe aansluiting op de A15 en de A16, nabij de dynamische nieuwbouwwijk ”De...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 271 m²
Perceel 63 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1973
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Merwedestraat 64
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 63 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 196 m²
Oppervlakte in units vanaf 196 m²
Kantoor oppervlakte 75 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 7
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op een mooie zichtlocatie gelegen showroom met opslagruimte aan de Merwedestraat 64 op bedrijventerrein Staart-West te Dordrecht. Het project is gelegen naast de randweg N3 met directe aansluiting op de A15 en de A16, nabij de dynamische nieuwbouwwijk ”De Stadswerven”.

De showroom beschikt over een zeer praktische indeling met een schuifpui aan de voorzijde en opslagruimte op de verdieping.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie I, complexaanduiding 2629-A1.

Indeling
Ca. 196 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 75 m² casco opslagruimte op de eerste verdieping;
7 parkeerplaatsen op eigen buitenterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Uitgangspunten erfpacht
Grondeigenaar: Gemeente Dordrecht
Erfpachter: Vereniging van Eigenaars Merwepoint, Merwedestraat 64, 64A, 64B en 64C te Dordrecht
Totale erfpachtcanon: € 2.149,53 per jaar
Ingangsdatum: 1 januari 2019
Expiratiedatum: 31 december 2043

Voorzieningen
Een overzicht van de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 295.000,-- kosten koper, exclusief BTW in de huidige staat.
€ 335.000,-- kosten koper, exclusief BTW in afgebouwde staat (in overleg tussen koper en verkoper).

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bestemmingsplan
Het complex is gesitueerd binnen de invloedsfeer van het bestemmingsplan "Staart", dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf", met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie – 3’’, Functieaanduiding ‘’Specifieke vorm van bedrijf - showroom’’ en gebiedsaanduiding milieuzone ‘’bedrijf t/m categorie 3.2’’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bunkerstation, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bunkerstation';
c. servicepunt en verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG';
d. servicepunt en verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG';
e. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
f. religieuze voorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie';
g. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
h. detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel - grootschalig';
i. autowegverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, ontsluitingen, parkeer- en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Algemeen
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - watergebonden bedrijf' zijn uitsluitend watergebonden bedrijven toegestaan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone-1' is uitsluitend parkeren van personenauto´s en vrachtauto´s toegestaan, met dien verstande dat parkeren van voertuigen geladen met gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen niet is toegestaan;
c. de afstand tussen tankopslagbedrijven en kegelschepen bedraagt minimaal 100 m.

Buitenopslag
Voor buitenopslag gelden de volgende regels:
a. opslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
b. in afwijking van het bepaalde onder a. is op gronden buiten de aanduiding 'bouwvlak' uitsluitend bestaande opslag toegestaan;
c. de opslaghoogte is maximaal 15 m.

Detailhandel
a. bij een servicestation als bedoeld in lid 3.1 onder c. en d. is detailhandel toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 m2;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bunkerstation' is geen detailhandel toegestaan.

Gezoneerd industrieterrein – algemeen
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' zijn bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht toegestaan;
b. bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij niet meer geluid produceren dan aan hen is toegekend op basis van het Zonebeheerplan De Staart, vastgesteld d.d. 7 juli 2009, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 1 november 2011, nr. SO/679031, d.d. 15 maart 2011, nr. SO/539220, d.d. 13 september 2011, nr. SO/625618, en d.d. 18 december 2012, nr. SO 913327.

Diversen
Het maximale bebouwingspercentage op onderhavige locatie is vastgesteld op 80 % van de perceelsoppervlakte. Tevens is de maximale bouwhoogte vastgesteld op 15 meter.
Op onderhavige locatie zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan, met uitzondering van de zuidwestpunt van het gebouw nabij de straat, waar maximaal bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de milieucategorie 3.1.
Het huidige gebruik lijkt in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan.

Bovenstaande gegevens zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl op peildatum 1 april 2019 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodemkwaliteit en asbestrisico
Voor wat betreft de bodemsituatie en het asbestrisico wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst bekende aankomsttitel, zijnde een akte van levering, verleden door mr. Constantijn Frans Wery, notaris te Dordrecht, op 30 december 2013, waarin onder andere woordelijk is vermeld:
‘Voor zover bekend zijn er geen feiten die erop wijzen dat het complex enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van normaal gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het verkochte, dan wel tot het nemen van andere maatregelen’.
In het bodemloketrapport dat beschikbaar is voor onderhavige locatie is opgenomen dat voor het laatst op 28 september 1995 een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid van bodemverontreiniging. De resultaten van deze studie geven aan dat situatie ter plaatse thans voldoende is onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

Energielabel
Energielabel wordt bij koopovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie